IMPRESSUM

PODJETJE: STREGA, proizvodnja strežnih linij d.o.o.

SKRAJŠANO PODJETJE: STREGA d.o.o.

 

SEDEŽ: Murska Sobota

POSLOVNI NASLOV : Lendavska ulica 001, 9000 Murska Sobota, SLOVENIA

MATIČNA ŠTEVILKA: 33881666000*

DAVČNA ŠTEVILKA: 93314710**

T.R.: SI 56 24 900 901 0402814 / Raifeissenbank

SKD: C28.410 - Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin

 

 

tel: +386 2 530 1160

fax: +386 2 530 1161

 

 Email:

info@stregams.si

info@stregams.com

 

Pravno obvestilo spletnega mesta

www.stregams.si in www.stregams.com

 

 

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o podjetju Strega, d.o.o., in z njo povezanimi družbami, njenem poslovanju in njenih proizvodih.Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.stregams.si ali www.stregams.com uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

 

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.stregams.si in stregams.com. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.stregams.si in stregams.com so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Strega d.o.o., in z njo povezanih družb, katerih vsebine so vključene v www.stregams.si in www.stregams.com. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.stregams.si in stregams.com izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.stregams.si in stregams.com v komercialne namene je prepovedana.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

 

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.stregams.si in www.stregams.com, se lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih staneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Strega d.o.o.. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak STREGA d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. Spletno mesto www.stregams.si in www.stregams.com vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar podjetje Strega d.o.o., ni odgovorna za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe Strega d.o.o., za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko družba Strega d.o.o., kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.stregams.si in www.stregams.com. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate. Uporaba spletne strani www.stregams.si in www.stregams.com v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 


ENGLISH 

 

Legal notice for the Website

www.stregams.si and www.stregams.com

 

 

The website provides general information about Strega d.o.o., and its affiliated companies, its business and its products. Please read this notice carefully, which refers to everyone who visits this site. By using the website www.stregams.si or www.stregams.com user confirms, that he accepted the conditions described and agrees with them.

 

All rights reserved. Notice refers to starting page and sub-page website www.stregams.si and stregams.com. All information and materials (written and video) e-mail address and domains www.stregams.si and stregams.com are under legal copyright protection or other forms of intellectual property protection, the company Strega d.o.o. and affiliated companies, the contents of which are included in www.stregams.si and www.stregams.com. The user can use the content on the site www.stregams.si and stregams.com solely for your personal, non-commercial use only. Any other use of content websites www.stregams.si and www.stregams.com for commercial purposes is prohibited.

 

 

Limiting the use of information and materials

 

All information and materials (in writing and picture) published on the website www.stregams.si and www.stregams.com may be reproduced only for non-commercial purposes, while retaining all the stated warnings regarding copyright and other rights. Information and material published on this web site may not be copied, reproduced or otherwise distributed for commercial purposes without the express written permission of Strega d.o.o. Any reproduction or sample of any content of these websites must be used STREGA d.o.o. sign, in accordance with the rules of corporate image - all rights reserved. Website www.stregams.si and www.stregams.com also contains information of third parties and links to the websites of third parties, but the company Strega d.o.o is not responsible for their contents. While visiting and using connected web sites the responsibility of the company Strega d.o.o excluded for all cases. This legal notice may be Strega d.o.o, at any time amended, and is binding for users in any time changed form, therefore we recommend that in case of use you follow them on web site www.stregams.si and www.stregams.com. Using these pages we confirmed that you are familiar with our terms and conditions and agree with them. Use of the Website www.stregams.si and www.stregams.com contrary to stated rules is prohibited. The user who uses website in a manner that is contrary to stated rules is fully materially and damage responsible.